ALGEMENE VOORWAARDEN BUSINESS BOOKING INTERNATIONAL

 

Artikel 1 Definities

 • Business Booking International

Opdrachtnemer

 • Cliënt

Opdrachtgever van Business Booking International.

 • Horecabedrijf

Bedrijf waarmee Business Booking International namens cliënt een horecaovereenkomst sluit.

 • Horecadienst

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies, accommodatie, spijs en/of drank in de ruimste zin des woord.

 • Horecaovereenkomst

Overeenkomst tussen cliënt en horecabedrijf waarbij dit bedrijf zich verplicht  tegen betaling door cliënt een horecadienst te leveren.

 • Opdracht

Bemiddeling van Business Booking International bij het tot stand komen van een horecaovereenkomst door opdracht van cliënt.

 • Offerte

Aanbieding door Business Booking International aan cliënt voor een of meerdere mogelijk af te sluiten overeenkomsten.

 • Reservering

Bepaling in een horecaovereenkomst of offerte van het tijdstip of tijstippen waarop de overeengekomen horecadiensten moeten kunnen worden geleverd.

Artikel 2 Toepassing Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Business Booking International en cliënt.
 • Het horecabedrijf is gerechtigd om de uniforme voorwaarden horeca of soortgelijke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te verklaren.

Artikel 3 Het tot stand komen van horecaovereenkomsten

 • De horecaovereenkomst komt tot stand nadat de cliënt Business Booking International mondeling of schriftelijk de opdracht geeft tot het sluiten van een horecaovereenkomst met het horecabedrijf.
 • Nadat de opdracht aanvaard is, brengt Business Booking International een offerte uit en/of maakt namens de cliënt een optionele of definitieve reservering.
 • Horecabedrijf en cliënt ontvangen van Business Booking International een bevestiging van een horecaovereenkomst.
 • Business Booking International is geen partij bij een horecaovereenkomst.

Artikel 4  Einde van Horecaovereenkomst

 • De horecaovereenkomst eindigt nadat de horecaovereenkomst door bemiddeling van Business Booking International voltooid of geannuleerd is.
 • De horecaovereenkomst wordt ontbonden door faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling, overlijden van één der partijen.

Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden

5.1 De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 Artikel 6 Betalingsverplichtingen

 • de cliënt is geen kosten verschuldigd voor de door Business Booking International verrichtte werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de cliënt zonder toestemming van Business Booking International rechtstreeks met een door Business Booking International geoffreerd horecabedrijf een horecaovereenkomst afsluit, is de cliënt aan Business Booking International commissie verschuldigd, gelijk aan het percentage wat Business Booking International gewoonlijk van het horecabedrijf ontvangt.
 • De cliënt dient de uit de horecaovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen rechtstreeks aan het horecabedrijf na te komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien die in artikel 6.3 bedoelde betaling via Business Booking International zal verlopen, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Business Booking International te zijn overgemaakt. Indien de cliënt verzuimt te betalen, is Business Booking International gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van cliënt.
 • Indien de in artikel 6.3 bedoelde betaling via Business Booking International zal verlopen, is Business Booking International bevoegd een vooruitbetaling van cliënt te verlangen.
 • Business Booking International kan voordelen genieten in de vorm commissies, provisies, volumebonussen of vergoedingen, die (mede) gerelateerd kunnen zijn aan de totstandkoming van de betreffende horecaovereenkomst. Deze voordelen komen volledig ten gunste van Business Booking International.
 • Business Booking International hanteert een betalingstermijn van 21 dagen, de opdrachtgever is bij overschrijding van dit betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

 • Business Booking International kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige uit de door bemiddeling van Business Booking International tot stand gekomen horecaovereenkomst voortvloeiende schade, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Business Booking International, van haar bestuurders of van daarmee gelijk te stellen leidinggevende functionarissen. Business Booking International is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van enigerlei tekortkoming van het Horecabedrijf
 • De aansprakelijkheid van Business Booking International, is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door haar afgesloten Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven in voorkomend geval aanspraak geeft. Mocht geen polis worden verleend, dan is Business Booking International ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag dat is gemoeid met de beloning, die zij voor haar bemiddeling bij de totstandkoming van de betreffende opdracht ontvangt of pleegt te ontvangen.
 • Business Booking International staat garant voor de aankomst van individuelen en van groepen tenzij anders afgesproken met het hotel. In het geval dat bij aankomst minder kamers nodig zijn voor een groep en dit is niet van te voren door de groep aan BBI of aan klant gecommuniceerd dan is het de verantwoordelijkheid van het hotel om aan de groep te vragen om de no-show ter plaatse te voldoen. De garantiestelling voor aankomst door BBI komt te vervallen door de aankomst van de groep, BBI is dus niet verantwoordelijk voor het aantal kamers dat in het hotel aankomt.

Artikel 8 Overmacht

 • Indien zich omstandigheden zouden voordoen, die nakoming van een uit de opdracht voor Business Booking International voortvloeiende verbintenis verhinderen, en die niet aan Business Booking International zijn toe te rekenen, heeft Business Booking International het recht zich op overmacht te beroepen.

 

Artikel 9 Vrijwaring

 • De cliënt vrijwaart Business Booking International tegen alle eventuele aanspraken van horecabedrijven of derden, die direct of indirect voortvloeien uit de opdracht of horecaovereenkomst.