Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSINESS BOOKING INTERNATIONAL

Artikel 1 Definities
1.1 Business Booking International
Opdrachtnemer die bemiddelt bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener op het gebied van reizen, meetings en events.
1.2 Opdrachtgever
Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan Business Booking International de opdracht geeft diensten te verlenen op het gebied van reizen, meetings en events.
1.3 Reiziger
De natuurlijke persoon aan wie, op grond van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, een of meer diensten worden verleend.
1.4 Dienstverlener
De vervoerder, accommodatieverschaffer of een andere verlener van diensten op het gebied van reizen, meetings en events met wie de opdrachtgever door middel van bemiddeling van opdrachtnemer een overeenkomst aangaat tot het verschaffen van verblijf, vervoer of het verlenen van overige diensten. De dienstverlener is, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten.
1.5 Overeenkomst
Overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener waarbij dienstverlener zich verplicht tegen betaling door opdrachtgever een dienst te leveren.
1.6 Werkdagen en kantooruren
Dagen maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd officiële feestdagen in Nederland.

Artikel 2 Toepassing Algemene Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Business Booking International en opdrachtgever.
2.2 De dienstverlener is gerechtigd om de uniforme voorwaarden uit de branche op de overeenkomst van toepassing te verklaren.

Artikel 3 Het tot stand komen van bemiddelingsovereenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever Business Booking International mondeling of schriftelijk de opdracht geeft tot het sluiten van een overeenkomst met de Dienstverlener.
3.2 Nadat de opdracht aanvaard is, maakt Business Booking International namens de Opdrachtgever een optionele of definitieve reservering.
3.3 De Opdrachtgever die ten behoeve van de reiziger(s) de overeenkomst sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de ingevolge de gesloten overeenkomst(en).
3.4 De opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens met betrekking tot de reiziger(s) verstrekken aan Business Booking International.
3.5 Dienstverlener en opdrachtgever ontvangen van Business Booking International een bevestiging van de overeenkomst. Deze geldt tevens als bewijs voor de inhoud van de overeenkomst.
3.6 De opdrachtgever dient iedere, door Business Booking International gezonden, bevestiging te controleren op correctheid. Indien zich hierin afwijkingen en/of onjuistheden voordoen, dan dient de Opdrachtgever Business Booking International per ommegaande te verzoeken de boeking te wijzigen. Business Booking International zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededelen of Business Booking International met de verzochte wijziging akkoord gaat en deze opnieuw bevestigen.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen binden Business Booking International niet. Business Booking International kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor acties, omissies, wijzigingen en annulering door de Dienstverlener of de kwaliteit van zijn dienstverlening en/of producten.
3.8 Business Booking International is geen partij bij een overeenkomst.

Artikel 4 Einde van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst eindigt nadat de overeenkomst door bemiddeling van Business Booking International voltooid is of geannuleerd is.
4.2 De overeenkomst wordt ontbonden door faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling of overlijden van één der partijen.

Artikel 5 Wijzigingen en annuleringsvoorwaarden
5.1 Indien de opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is dat slechts mogelijk indien daartoe tussen partijen overeenstemming is bereikt en opdrachtgever de kosten verbonden aan deze wijzigingen voor zijn rekening neemt.
5.2 De opdrachtgever dient de overeenkomst schriftelijk op te zeggen (te annuleren) of te wijzigen. De overeenkomst geldt als te zijn opgezegd (geannuleerd) of gewijzigd op de dag dat Business Booking International de schriftelijke opzegging door de opdrachtgever heeft ontvangen. Opzeggingen buiten werkdagen en kantooruren genoemd in artikel 1.6 worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.
5.3 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot (een deel van) de diensten wijzigt of annuleert (inclusief ‘no-shows’), brengt Business Booking International de hiervoor door de Dienstverlener doorberekende wijzigings- en/of annuleringskosten en de kosten van Business Booking International aan de Opdrachtgever in rekening.
5.4 Indien een reservering door Opdrachtgever wordt geannuleerd of gewijzigd, dient Opdrachtgever de reeds in zijn bezit zijnde tickets en vouchers terstond aan Business Booking International te retourneren. De Dienstverlener beslist of in geval van annulering en/of wijziging restitutie van de reissom plaatsvindt.
5.5 Indien een Dienstverlener besluit een (gedeelte van de) reissom te restitueren, wordt het te restitueren bedrag overgemaakt via de rekening waarmee de reissom is betaald. Van het te restitueren bedrag worden administratieve kosten afgetrokken. Reeds ontvangen facturen dienen, in afwachting van eventuele restitutie, door Opdrachtgever conform de betalingstermijn te worden voldaan.

Artikel 6 Betalingsverplichtingen
6.1 Na het sluiten van de overeenkomst stuurt Business Booking International een factuur. De opdrachtgever dient de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen rechtstreeks aan Business Booking International na te komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 De betalingstermijn staat vermeld op de factuur. Indien de opdrachtgever verzuimt binnen de betalingstermijn te betalen, is Business Booking International gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
6.3 In geval de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is Business Booking International gerechtigd namens de Dienstverlener(s) de overeenkomst(en) na ingebrekestelling en na het verstrijken van de in de gebrekestelling gestelde termijn met onmiddellijke ingang op te zeggen.
6.4 Business Booking International is bevoegd een vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen.
6.5 In het geval de Reiziger geen gebruikmaakt van de diensten die in de overeenkomst staan, is de Opdrachtgever desondanks de gehele som verschuldigd aan Business Booking International. Bij annulering is artikel 5 van toepassing.
6.6 Indien de opdrachtgever zonder toestemming van Business Booking International rechtstreeks met een door Business Booking International geoffreerde dienstverlener een overeenkomst afsluit, is de opdrachtgever aan Business Booking International commissie verschuldigd, gelijk aan het percentage wat Business Booking International gewoonlijk van de dienstverlener ontvangt.
6.7 Business Booking International kan voordelen genieten in de vorm commissies, provisies, volumebonussen of vergoedingen, die (mede) gerelateerd kunnen zijn aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst. Deze voordelen komen volledig ten gunste van Business Booking International.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Business Booking International zal zo zorgvuldig als in de gegeven omstandigheden in redelijkheid mag worden verwacht, de belangen van de opdrachtgever en de reiziger in acht nemen.
7.2 De Dienstverlener is verantwoordelijk, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, van de door hem uit te voeren dienst(en). Business Booking International in niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze verstrekte informatie.
7.3 Business Booking International aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de opdracht niet kan worden uitgevoerd wegens niet aan Business Booking International toe te rekenen omstandigheden (hierna aangeduid met: overmacht).
7.4 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kan worden en in het bijzonder, doch niet daartoe beperkt wordt, hieronder begrepen technische storingen in de bij het vastleggen van de diensten gebruikte systemen, epidemieën en pandemieën, wijzigingen in de reis aangebracht door de Dienstverlener en of annulering door de Dienstverlener.
7.5 Business Booking International kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige uit de door bemiddeling van Business Booking International tot stand gekomen overeenkomst voortvloeiende schade, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Business Booking International, van haar bestuurders of van daarmee gelijk te stellen leidinggevende functionarissen. Business Booking International is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van enigerlei tekortkoming van de Dienstverlener.
7.6 Schade die naar het oordeel van de Opdrachtgever te wijten is aan de opzet of grove schuld van Business Booking International, dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Business Booking International te zijn gemeld. De ingebrekestelling ter zake dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten zodat Business Booking International in staat is adequaat te reageren. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht aan Business Booking International komt niet voor vergoeding in aanmerking.
7.7 Voor zover sprake is van schade zoals genoemd in 7.4 wordt de aansprakelijkheid van Business Booking International in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door haar afgesloten Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven in voorkomend geval aanspraak geeft. Mocht geen polis worden verleend, dan is Business Booking International ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag dat is gemoeid met de beloning, die zij voor haar bemiddeling bij de totstandkoming van de betreffende opdracht ontvangt of pleegt te ontvangen.
7.8 Business Booking International is niet aansprakelijk voor vertragingen die de reiziger oploopt en de eventueel daaruit voortvloeiende schade ten gevolge van welke oorzaak dan ook. Onder andere valt hieronder docht niet uitsluitend vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoersmiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen en/of blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigen in de reis aangebracht door de dienstverlener, annulering door de dienstverlener.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Indien zich omstandigheden zouden voordoen, die nakoming van een uit de opdracht voor Business Booking International voortvloeiende verbintenis verhinderen, en die niet aan Business Booking International zijn toe te rekenen, heeft Business Booking International het recht zich op overmacht te beroepen.

Artikel 9 Vrijwaring
9.1 De opdrachtgever vrijwaart Business Booking International tegen alle eventuele aanspraken van dienstverleners of derden, die direct of indirect voortvloeien uit de opdracht of overeenkomst.

Artikel 10 Wijzigingsclausule
10.1 Business Booking International is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarde die van toepassing zijn op de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen zonder toestemming van de Opdrachtgever. De wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de wijzigingen in werking treden kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever.